Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »historie

Historie Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích
Její úplné počátky sahají do roku 1879, kdy byl založen hospodářsko-lesnický spolek. Jeho členové se rozhodli vytvořit dvojjazyčnou zemědělskou školu pro české a německé žáky. Spolek jmenoval kuratorium, jehož úkolem byly praktické kroky při zakládání školy. Národnostní problematika však původní cíle komplikovala, a tak v konečné fázi byly založeny v Českých Budějovicích dvě zemědělské školy – německá a česká. První jmenovaná, Německá rolnická škola, se z pronajatých prostorů přesunula do hospodářské usedlosti ve Čtyřech Dvorech, v její blízkosti pak byla postavena v roce 1898 nová školní budova.
Původní budova
Při zakládání České rolnické školy v roce 1886 se aktivně angažoval vůdce českého zastupitelstva JUDr.August Zátka. Společně s předsedou českého zemědělského a lesnického spolku Vilémem Brzorádem stáli v čele kuratoria. To zakoupilo statek „Na Krásné vyhlídce“ při silnici do Rudolfova, kam se přestěhovali z pronajatého objektu učitelé i žáci již ve školním roce 1887-88. V následujícím roce se započalo s rychlou výstavbou nové budovy. Ta sloužila výuce až do roku 1967 a v současné době je využívána jako domov mládeže pro naše studenty.
Škola musela v prvních letech své existence přesvědčit rolníky o nutnosti vyššího vzdělání i v zemědělské sféře. Přes počáteční nedůvěru se jí to bezesporu podařilo a získala si jméno díky úspěšné práci absolventů. Její význam obzvláště narůstal po vzniku Československé republiky. Škola získala charakter střední odborné školy. Studium bylo i nadále dvouleté, bez závěrečných zkoušek. Od roku 1939 zněl název školy Zemská rolnická škola v Českých Budějovicích. Školní statek měl výměru 22 ha zemědělské půdy a byl vybaven nejmodernější technikou. Problémy nastaly během druhé světové války. Školní budovy zabrala německá posádka pro vojenské účely, řada studentů byla poslána na nucené práce do Německa, a tak výuka skončila v roce 1944.
V poválečných letech zaznamenalo zemědělské školství v Českých Budějovicích řadu strukturálních změn. V souvislosti s politickým vývojem byla zrušena německá zemědělská škola Na Sádkách ve Čtyřech Dvorech. V jejích prostorách byla ve školním roce 1949-50 založena škola, která se postupnými změnami proměnila na čtyřletou Střední zemědělskou technickou školu zakončenou maturitní zkouškou. Studentům nabízela dva obory: Pěstitelství – chovatelství a Veterinářství. Svou existenci ukončila tato škola školním rokem 1977-78, kdy v rámci reorganizace zemědělského školství v kraji byl obor Pěstitel – chovatel zrušen a obor Veterinářství byl přičleněn k Mechanizačnímu oboru na naší škole.
Na Rudolfovské třídě, tedy u nás, bylo po druhé světové válce obnoveno studium na tříleté Základní odborné škole rolnické, k níž byla přiřazena dvouletá škola zahradnická. Postupně se specializovala na obor Mechanizace zemědělské výroby. V dalších letech neprošla škola pouze změnami názvů (Střední zemědělská technická škola, Střední zemědělská škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola a od 1. září 1999 Střední odborná škola veterinární a zemědělská). Došlo především ke změnám koncepčním. Kromě čtyřletého studia zakončeného maturitou a tříletého (později pětiletého) nástavbového studia na škole existovaly i další formy studia – jednoletá nástavba pro pracovníky JZD, dvouletá zemědělská mistrovská škola a dálkové studium.
Výrazně nové podmínky pro rozvoj školy nastaly po listopadu 1989. Rozpadla se jednotná zemědělská družstva, zanikaly státní statky, měnily se postoje státu k zemědělské problematice. Tyto změny vyvolaly nutnost změnit charakter studia na zemědělské škole. Nový přístup se projevil především přechodem od úzké specializace k oborům obsáhlejším, zaváděním výpočetní techniky do školních učeben se zřetelem k jejímu praktickému využívání nejen v zemědělských profesích, organizováním různých kurzů a také přípravou studentů ke studiu na vysokých školách.
Vnitřně se diferenciovala struktura oboru Mechanizace a služby. Přibývala postupně různá zaměření až do současné podoby. K oboru Mechanizace a služby a Veterinární prevenci přibyl od 1. září 1999 obor Zahradnictví, který nahradil zaměření Výsadba a údržba veřejné zeleně. V roce 2007 vzala škola pod svá křídla Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky a tím se změnil název školy na Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.
V současné době škola aktivně spolupracuje jak s odbornou veřejností, tak i s rodiči, bývalými absolventy, učiteli a žáky základních škol. Své praktické dovednosti prezentují studenti na dnes již téměř tradičních vánočních a velikonočních výstavách a také na každoroční výstavě jablek. Žáci a výchovní poradci základních škol nás navštěvují v rámci Dne dovedností. Podnětná je i spolupráce s partnerskou rakouskou školou Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof a zahradnickou školou Langenlois.