Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »prijimacky

Přijímací řízeníPřijímací zkoušky nanečisto


Vážená uchazečko,
Vážený uchazeči,

přijímací zkoušky nanečisto si můžete vyzkoušet z předmětu matematika a český jazyk. Testy jsou sestaveny podobně jako ostré zkoušky obsahem i formátem. Po ukončení zkoušek nanečisto budete testy vyhodnocovat společně s pedagogy. Ke zkouškám si přineste psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky, mobilní telefony nebo chytré hodinky nejsou povoleny používat.

Od 14:00 hodin - test z matematiky 70 minut. Od 15:30 hodin - test z českého jazyka 60 minut.
Mezi jednotlivými testy bude cca 10 - 15 minut přestávka.
Předpokládané ukončení testů po 16:30 hodin.
Prohlídka školy dne 20. ledna 2021 prodloužena dle zájmu do 18:00 hodin.
K testům mohou přijít také uchazeči, kteří se nestihli nebo zapomněli přihlásit. Pokud to bude možné, žádáme Vás o nahlášení zájemce alespoň telefonicky na tel. 387 924 111 nebo se dostavte dříve a oznamte dozoru, že nejste přihlášeni, abychom mohli doplnit testy.
Přejeme všem uchazečům hodně štěstí u přijímacích zkoušek

Dny otevřených dveří: každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (od října do konce února)

Jak vyplnit přihlášku na střední školu


Vyplnění přihlášky na SŠ


Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující výsledek z jednotných přijímacích testů (viz. kritéria hodnocení).


Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2021.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.


Termíny:


Denní forma vzdělávání
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.
1. termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2021
2. termín přijímacích zkoušek: 13. dubna 2021
1. náhradní termín přijímacích zkoušek: 12. května 2021Obsah a forma přijímacích zkoušek


V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


Organizace přijímacích zkoušek


Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí


Počet přijímaných studentů:


Obor mechanizace a služby - 60

Obor veterinářství - 60

Obor zahradnictví - 20

Obor rostlinolékařství - 10


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
- vykonání jednotných přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lépe vykonanou státní část přijímací zkoušky - lepší výsledek (součet dosažených bodů z testu matematiky a českého jazyka)

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců


Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole), nekonají na žádost písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky. Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů, viz § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionální přezkoušení) také znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).


Výpočet celkového počtu bodů získaných za známky ze základní školy
Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)Druhé a další kola přijímacích zkoušek


Termíny budou vyhlášeny dle potřeby.


Obsah a forma přijímacích zkoušek


V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se v rámci druhého a dalších kol započítá vykonaná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku, vykoná školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a to v podobném rozsahu jako je jednotná přijímací zkouška.


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
- vykonání přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- 100 bodů za přijímací zkoušky
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lépe vykonanou státní část přijímací zkoušky - lepší výsledek (součet dosažených bodů z testu matematiky a českého jazyka)

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů od konání zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)