Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »prijimacky

Přijímací řízeníVýsledky přijímacího řízení (přijatí žáci)


Výsledky jsou zveřejněny (19. května 2021) pod identifikačním číslem přihlášky, který zjistíte z dopisu o oznámení o přijímacím řízení. Tento dopis Vám přišel domů poštou.


Připomínáme, že ne všichni, kteří budou přijati, na naší školu nastoupí (zvolí například gymnázium). To znamená, že další v pořadí má šanci být přijat. V těchto případech vám určitě vedení školy zavolá.

Dle opatření obecné povahy Č.J.:MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy Č.J.:MSMT-4337/2021-1 až 6 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ředitel školy stanovil, že přijetí na obor mechanizace a služby se bude provádět na základě pořadí prospěchu ze základní školy a testu z obecných technických předpokladů v rámci školní přijímací zkoušky do naplnění kapacity 1. ročníků. Na obor rostlinolékařství a zahradnictví se bude přijetí provádět na základě pořadí prospěchu ze základní školy a testu z biologie v rámci školní přijímací zkoušky do naplnění kapacity 1. ročníků. Na obor veterinářství se bude přijetí provádět na základě pořadí prospěchu ze základní školy a testu z biologie v rámci školní přijímací zkoušky do naplnění kapacity 1. ročníků.
To znamená, že uchazeči na naší školu nebudou vykonávat státní jednotné přijímací zkoušky.Dny otevřených dveří: každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (od října do konce února)

Jak vyplnit přihlášku na střední školu


Vyplnění přihlášky na SŠ


Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující hodnocení pořadí profilových předmětů známek základní školy (viz. kritéria hodnocení).


Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2021.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.


Termíny:


Denní forma vzdělávání
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.
Ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky.
1. termín školního kola přijímacího řízení - 5. května 2021
2. termín školního kola přijímacího řízení - 6. května 2021Počet přijímaných studentů:


Obor mechanizace a služby - 60

Obor veterinářství - 60

Obor zahradnictví - 20

Obor rostlinolékařství - 10


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy (v případě uvedeného vysvědčení za 2. pololetí 8 třídy školního roku 2019/2020 se 2. pololetí 8 třídy nahrazuje průměrem 1. pololetí 8 třídy)
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
- minimální počet bodů pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je 20 bodů.


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 86,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (v případě uvedeného vysvědčení za 2. pololetí 8 třídy školního roku 2019/2020 se 2. pololetí 8 třídy nahrazuje průměrem 1. pololetí 8 třídy)
- 20 bodů za test z obecných technických předpokladů (obor mechanizace a služby), přírodopisu (biologie) (obor rostlinolékařství, veterinářství a zahradnictví)
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lepší průměrný prospěch v profilových předmětech a to v tomto pořadí: český jazyk, matematika, přírodopis


Ukázkové otázky testu z obecných technických předpokladů - obor mechanizace a služby

Ukázkové otázky testu z přírodopisu - obor rostlinolékařství a zahradnictví

Ukázkové otázky testu z přírodopisu - obor veterinářstvíVýpočet celkového počtu bodů získaných za známky ze základní školy


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. dubna 2021. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Hodnocení uchazečů cizinců - Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole), budou konat školní přijímací zkoušku podle oboru vzdělání, na který se přihlásili. Při rovnosti celkového počtu, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lepší průměrný prospěch v profilových předmětech, a to v tomto pořadí: matematika (místo českého jazyka), matematika, přírodopis. Ředitel školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionálně) znalost českého jazyka, zda jsou způsobilí vzdělávat se v českém jazyce (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)Druhé a další kola přijímacích zkoušek


Termíny budou vyhlášeny dle potřeby.


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy (v případě uvedeného vysvědčení za 2. pololetí 8 třídy školního roku 2019/2020 se 2. pololetí 8 třídy nahrazuje průměrem 1. pololetí 8 třídy)
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 86,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (v případě uvedeného vysvědčení za 2. pololetí 8 třídy školního roku 2019/2020 se 2. pololetí 8 třídy nahrazuje průměrem 1. pololetí 8 třídy)
- 20 bodů za test z obecných technických předpokladů (obor mechanizace a služby), přírodopisu (biologie) (obor rostlinolékařství, veterinářství a zahradnictví)
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lepší průměrný prospěch v profilových předmětech a to v tomto pořadí: český jazyk, matematika, přírodopis


Ukázkové otázky testu z obecných technických předpokladů - obor mechanizace a služby

Ukázkové otázky testu z přírodopisu - obor rostlinolékařství a zahradnictví

Ukázkové otázky testu z přírodopisu - obor veterinářstvíŘeditel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů od konání zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)