Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »prijimacky

Přijímací řízení


Přijímací zkoušky se budou konat formou jednotných písemných zkoušek z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Zkoušky zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)". Odkaz na procvičování přijímacích testů: TestyMetodický materiál MŠMT


Metodický materiál MŠMT - přihlášky na střední

Tiskopisy


Přihláška na střední školu - Excel
Hodnocení ze ZŠ - Excel
Zdravotní posudek - Excel
Zdravotní posudek - PDF


Dny otevřených dveří: každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (od října do konce února)

Uchazeči budou přijati ke studiu pouze na základě vykonaných státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, a to podle pořadí sestaveného na základě získaných bodů z těchto testů do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující hodnocení pořadí profilových předmětů známek základní školy (viz. kritéria hodnocení).


Uchazeči mohou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Všechny tři přihlášky musí být vyplněny stejně. Na přihlášce musí být uvedeno prioritní pořadí škol. Na prvním místě škola, o kterou máte největší zájem.


Termín podání přihlášky


1.-20. února. Přihlášky po tomto termínu nelze přijmout.


Možnosti podání přihlášky ke studiu

Místo konání a rozdělení k JPZ


1. března CZVV určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ, předá tyto informace ŘED SŠ. Rozmístění na školy Primárně dle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče, sekundárně dle kapacity školy pro JPZ.


Řádné termíny přijímací zkoušky


Jednotná přijímací zkouška - 12. a 15. dubna


Náhradní termíny přijímacích zkoušek


Jednotná přijímací zkouška - 29. a 30. dubna


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení


15. května - na přístupném místě ve škole, na internetových stránkách školy a v informačním systému.

Nenastoupení na zvolenou 1. školu


V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (tzv. zpětvzetí přihlášky).


Zpětvzetí přihlášky


Pokud nechce uchazeč nastoupit na určenou školu, může na dané škole podat „vzdání se“ (zpětvzetí) svého místa. Pokud se chce hlásit do dalšího kola jiného oboru vzdělání, musí provést úkon zpětvzetí nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto kola. Škola tuto skutečnost zapíše do systému. Teprve potom bude mít uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola na jiné školy. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.


Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Zápisové lístky se už nepoužívají (nahrazeny volbou pořadí škol na přihlášce).
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům neposílá.


Počet přijímaných studentů:


Obor mechanizace a služby (41-45-M/01) – 60

Obor veterinářství (43-41-M/01) – 60

Obor zahradnictví (41-44-M/01) – 20

Obor rostlinolékařství (41-04-M/01) – 10
Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- vykonání jednotných přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (uchazeč musí být způsobilý ke vzdělání)
- výpis známek ze základní školy (8. třída první a druhé pololetí a 9. třída první pololetí)
- minimální počet bodů pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je 20 bodů.
- úspěšné vykonání pohovoru - platí pro cizince


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 100 za jednotné přijímací zkoušky. Při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lepší prospěch z předmětu matematika jednotné přijímací zkoušky a dále průměr z předmětů ze základní školy za 1. pololetí osmé třídy, 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy v tomto pořadí: matematika, přírodopis, chemie.


Zdravotní omezení pro jednotlivé obory:


U všech oborů přijímáme žáky bez zdravotního omezení. Případné lehké zdravotní postižení musí posoudit příslušný lékař. Další informace - NV č. 211/2010 Sb.


Nahlížení do spisu:


Nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí jé možné ve dnech 10., 13. a 14. května 2024 od 8 -15 h v kanceláři č. 13, 2. patro, budova oboru mechanizace a služby.


Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina


Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb. Žádost uchazeče s dočasnouch ochranou - Excel


Přijímání zahraničních studentů, přijímací pohovorZvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí


Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.


Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími potřebami


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají uzpůsobeny podmínky pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v tomto doporučení.


Druhé kolo přijímacích zkoušek


Termín do 18. května (dle legislativy), pro rok 2024 platí termín 24. května.
Kteří uchazeči se mohou hlásit do 2. kola přijímacího řízení
• Uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení
• Uchazeči, kteří se do 1. kola přijímacího řízení vůbec nehlásili (nemohou se ale hlásit na maturitní obory, protože nekonali JPZ)
• uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.Další kola přijímacích zkoušek


Termíny budou vyhlášeny dle potřeby.

Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- vykonání jednotných přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
- výpis známek ze základní školy (8. třída první a druhé pololetí a 9. třída první pololetí)
- minimální počet bodů pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je 20 bodů.
- úspěšné vykonání pohovoru - platí pro cizinceKritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 100 za jednotné přijímací zkoušky.
Při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lepší prospěch z předmětu matematika jednotné přijímací zkoušky a dále průměr z předmětů ze základní školy za 1. pololetí osmé třídy, 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy v tomto pořadí: matematika, přírodopis, chemie.


Zdravotní omezení pro jednotlivé obory:


U všech oborů přijímáme žáky bez zdravotního omezení. Případné lehké zdravotní postižení musí posoudit příslušný lékař. Další informace - NV č. 211/2010 Sb.
Obor mechanizace a služby (41-45-M/01) – 4, 9b, 27
Obor veterinářství (43-41-M/01) – 4, 7b, 8b, 9a, 11, 16, 27
Obor zahradnictví (41-44-M/01) – 4, 9a, 10, 19, 27
Obor rostlinolékařství (41-04-M/01) – 10, 27