Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »maturity

Maturitní zkouška v roce 2021 a dalších


SPOLEČNÁ ČÁST

Povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

V rámci společné části maturitní zkoušky se konají pouze didaktické testy.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Povinné části:

1. Ústní a písemná zkouška z českého jazyka

2. Ústní a písemná zkouška zt cizího jazyka (pokud si žák nezvolil zkoušku z matematiky)

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu, písemné práce. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. 

Maturitní zkouška z cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech), písemné práce. .Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky.

2. Praktická zkouška

3. Teoretická odborná zkouška

Příprava na ústní maturitní zkoušku je stanovena na 15 minut. Trvání vlastní zkoušky ja max. 15 minut. Doba praktické maturitní zkoušky je max. 420 minut.


Povolené pomůcky:

- CJL         - DT: žádné
                  - PP: pravidla českého pravopisu (cizinci navíc překladový slovník a slovník spisovné češtiny)

- CJ           - DT: žádné
                  - PP: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

- MAT       - matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
                  - kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
                  - rýsovací potřeby

Instrukce pro žáky, kteří v souvislosti se státní maturitní zkouškou budou žádat o „Přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ (PUP).

Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) pro poruchu učení, mohou požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a mohou konat státní maturitu v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009.

- PPP se věnuje pouze žákům s poruchou učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.
- SPC se věnuje žákům s tělesným a smyslovým postižením.

Pro přiznání PUP musí být porucha již dříve prokázána a to vždy v době docházky na SŠ. Maturanti se musí obrátit na PPP nebo SPC v místě svého bydliště. Případné kladné vyřízení PUP spočívá pouze v úpravě podmínek při státní maturitní zkoušce (např. přidělení určitého času navíc na zpracování písemné práce, vyrovnání handicapu poruchy učení, vyčlenění mimo ostatní spolužáky apod.). Nejedná se o úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta.