Úvod    Škola    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy Pošta       Suplování   

Přijímací řízeníDny otevřených dveří: každou středu od 14:00 do 17:00 hodin (od října do konce února)

Jak vyplnit přihlášku na střední školu

Vyplnění přihlášky na SŠ


Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující výsledek z jednotných přijímacích testů (viz. kritéria hodnocení).


Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.


Termíny:


Denní forma vzdělávání
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.
1. termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2019
2. termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2019


Obsah a forma přijímacích zkoušek


V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


Organizace přijímacích zkoušek


Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí


Počet přijímaných studentů:


Obor mechanizace a služby - 60

Obor veterinářství - 60

Obor zahradnictví - 20

Obor rostlinolékařství - 10


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
- vykonání jednotných přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lépe vykonanou státní část přijímací zkoušky

Výpočet celkového počtu bodů získaných za známky ze základní školy


Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (evidenčním číslem přihlášky) přijatých ke vzdělávání ve střední vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (evidenčním číslem přihlášky) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (evidenčním číslem přihlášky): 30. dubna

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Dle § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 školského zákona bylo toto rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, vyhlášeno dne 30. dubna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů podle registračních čísel s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v budově školy a internetových stránkách školy www.soscb.cz a tímto dnem se také považuje rozhodnutí za doručené. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu alespoň 15 dnů.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, podle § 60g odst. 7 školského zákona zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v této škole a lze na jeho místo přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele této střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek dle § 60g odst. 7 školského může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88 (tj. obory s talentovou zkouškou nebo konzervatoře). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí na základě odvolání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Uchazečům, kteří nebyli přijati, budou rozhodnutí odeslána poštou dle zákona po ukončení hodnocení na adresu trvalého bydliště nebo na adresu zákonného zástupce uchazeče v případě nezletilých uchazečů.Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)Druhé a další kola přijímacích zkoušek


Termíny budou vyhlášeny dle potřeby.


Obsah a forma přijímacích zkoušek


V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se v rámci druhého a dalších kol započítá vykonaná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku, vykoná školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a to v podobném rozsahu jako je jednotná přijímací zkouška.


Podmínky přijetí:


- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy
- vykonání přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)


Kritéria hodnocení:


Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat:

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
- 100 bodů za přijímací zkoušky
- při rovnosti bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít lépe vykonanou státní část přijímací zkoušky:

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů od konání zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ

body=(66,67-((průměr 1. pol. 8. třídy + průměr 2. pol. 8. třídy + průměr 1. pol. 9. třídy)/3-1)*22,22333)