Maturitní zkouška v roce 2015 a dalších

SPOLEČNÁ ČÁST

Povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu, písemné práce. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. 

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech), písemné práce. Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 1 : 2 : 1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

PROFILOVÁ ČÁST

Povinné části:

1. Obhajoba maturitní práce - zaměření na odbornost. Vypsaná témata schvaluje vždy vedoucí maturitních prací (projektů) - Ing. Pavel (MECH), Ing. Kratochvílová (VET - V-4.A), Mgr. Pospíšilová (VET - V4.B), Ing. Vaněčková (ZAH). Odevzdání maturitních prací - do 31.3. vedoucím maturitních prací. Při neodevzdání maturitní práce do stanoveného termínu bez písemné omluvy s uvedeným vážných důvodů nebo mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

2. Praktická zkouška

3. Teoretická odborná zkouška

Příprava na ústní maturitní zkoušku je stanovena na 20 minut. Trvání vlastní zkoušky ja max. 15 minut. Doba praktické maturitní zkoušky je max. 420 minut.


Povolené pomůcky:

- CJL         - DT: žádné
                  - PP: pravidla českého pravopisu (cizinci navíc překladový slovník a slovník spisovné češtiny)

- CJ           - DT: žádné
                  - PP: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

- MAT       - matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
                  - kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
                  - rýsovací potřeby

Instrukce pro žáky, kteří v souvislosti se státní maturitní zkouškou budou žádat o „Přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ (PUP).

Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) pro poruchu učení, mohou požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a mohou konat státní maturitu v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009.

- PPP se věnuje pouze žákům s poruchou učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.
- SPC se věnuje žákům s tělesným a smyslovým postižením.

Pro přiznání PUP musí být porucha již dříve prokázána a to vždy v době docházky na SŠ. Maturanti se musí obrátit na PPP nebo SPC v místě svého bydliště. Případné kladné vyřízení PUP spočívá pouze v úpravě podmínek při státní maturitní zkoušce (např. přidělení určitého času navíc na zpracování písemné práce, vyrovnání handicapu poruchy učení, vyčlenění mimo ostatní spolužáky apod.). Nejedná se o úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta.