Státní jazyková zkouška základní

    Obsah zkoušky je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu 2000 až 2500 lexikálních jednotek. Učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1. a 2. díl (němčina),  Time to Talk 1., 2. díl a část 3. dílu (angličtina).

Písemná část

V písemné části zkoušky se ověřuje:

1. Porozumění čteným cizojazyčným textům, 2 – 3 texty s různými úkoly,

např. odpovědět na otázky, zvolit jednu z nabízených odpovědí k daným otázkám, doplnit vhodný výraz do věty na základě přečteného textu.

Uchazeč může používat slovník.

 2. Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu 300 – 350 slov (za slovo jsou považovány také spojky, číslovky, zájmena, členy). Volný písemný projev,

1 – 2 slohové práce psané např. formou dopisu, úvahy.

Uchazeč může používat slovník.

3. Porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům, 2 – 3 články/rozhovory s úkoly podobnými jako u části 1. Nahrávky jsou ve spisovném jazyce.

Uchazeč nesmí používat slovník.

 4. Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. Test gramatických a lexikálních struktur má obvykle 3 – 4 části:

např. vybrat nejvhodnější možnost ze čtyř nabízených, přeformulovat větu tak, aby obsahovala dané slovo a zachovala původní význam, přeložit výrazy podtržené v  textu, převést věty do trpného rodu, do minulých časů, doplnit spojky, předložky.

Uchazeč nesmí používat slovník.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Po části 1. a 2. následuje přestávka (15 minut).

 Ústní část (koná se nejdříve za 14 dní po části písemné)

    Ověřuje se a hodnotí schopnost pohotově a přirozeně reagovat, dovednost plynně hovořit o daných tématech, schopnost mluvit samostatně, vystupovat v různých fiktivních situacích. Důležitá je gramatická správnost projevu, rozsah slovní zásoby, přihlíží se také k výslovnosti.

Tato část zkoušky trvá 15 – 20  minut, příprava 15 - 20 minut.

Kandidát si vylosuje otázku, na přípravu obdrží znění otázky a obrázky, nebo fotografie, tabulky, grafy a mapy k popisu. Smí si dělat poznámky, používat slovník během přípravy není dovoleno.

 Poplatky za SJZ

    Kandidát zaplatí nejprve písemnou část, poté ústní. Pokud při písemné části kandidát neuspěl, za ústní část neplatí (jestliže nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky). Hodnocení (známky) za písemnou a ústní část se nesčítají, výsledná známka tedy není matematickým průměrem dílčích známek ani bodů, nýbrž platí horší známka z obou. Pokud kandidát neuspěje v ústní části, smí opakovat jen tuto část, pokud byl hodnocen z písemné části prospěchem 1 nebo 2. Má-li prospěch 3, musí (pokud  má zájem) opakovat celou zkoušku. Uchazeč při opakování ústní části zkoušky uhradí část úplaty stanovenou pro ústní část SJZ.