Státní jazyková zkouška všeobecná

    Obsah zkoušky je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a hlubší míru osvojení cizího jazyka. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek včetně frazeologie a idiomů.  Aktivní osvojení  prvků a struktur gramatického systému v rozsahu daném 3. a  4. dílem učebnice Sprechen Sie Deutsch? (němčina) a Time to Talk 3. díl (angličtina).

 Písemná část

V písemné části se ověřuje:

 1. Porozumění čteným cizojazyčným textům v celkovém rozsahu  1200 – 1400 slov.

Uchazeč může používat slovník.

 2. Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov.

Uchazeč může používat slovník.

 3. Porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům v celkové délce 8 minut.

Uchazeč nesmí používat slovník.

 4. Test gramatických a lexikálních struktur, schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Uchazeč nesmí používat slovník.

 Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. 

Po části 1. a 2. následuje přestávka (15 minut).

 Ústní část (koná se nejdříve za 14 dní po části písemné) 

    Ověřuje se a hodnotí schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech, znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce, dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran. Jestliže uchazeč při písemné části zkoušky nevyhověl, nemůže konat ústní část zkoušky. Pokud uchazeč neuspěl u ústní části, může ústní část opakovat, pokud písemná část byla hodnocena stupněm prospěchu 1 (výborně) nebo 2 (velmi dobře). Uchazeč při opakování uhradí část úplaty stanovenou pro ústní část SJZ. Pokud  uchazeč u ústní části neuspěl a při písemné části byl hodnocen stupněm 3, musí (má-li zájem) opakovat celou zkoušku.